ပညာေရးျမွင့္တင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း | DVB