ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးစြမ္းအင္ နည္းပညာအေတြ႔အႀကဳံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ - DVB