အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၆ ေနရာယွဥ္ၿပဳိင္မည္ - DVB