ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ၿပီးျပန္ေတာ့

ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ဟာဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ ျမန္မာျပည္က အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးထဲကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္စိမ္းဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးထဲကပါၿပီး အရည္ေသြး ျမင့္မားေကာင္းမြန္လွေသာ ကမာၻ႔ေက်ာက္စိမ္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္လွသည့္ ေက်ာက္မ်က္ ေက်ာက္စိမ္းေတြကို ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္က တႏွစ္ကို ၃ ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ ၅၃ ႏွစ္တိုင္တိုင္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ တႀကိမ္၊ ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပပါမည္။ ယခု ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္လယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ပြဲမွာ အႀကိမ္ ၉၀ ေျမာက္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ယူ႐ိုေငြျဖင့္သာ ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကင္းရွင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္ႏွစ္ ျပပြဲမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။ ယခုႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ျပည္ပကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားမွ အဓိကလာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ဝယ္ယူၾကမည္ဟု စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ျပည္မ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၂၀ ခု၊ လူဦးေရ ၁၆၂၂ ဦးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၃ ခု၊ လူဦးေရ ၇၂ ဦး စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၇၅၃ ခုႏွင့္ လူဦးေရ ၁၆၉၄ ဦးတို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူကုမၸဏီ ၁ ခုမွ ကုန္သည္ ၁ ဦးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ၇ ခုမွ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး လာေရာက္ၾကရာ ျပည္ပကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၇၅၄ ခုမွ ကုန္သည္ ၁၇၁၇ ဦး လာေရာက္ၾကပါမည္။ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံသား ရတနာကုမၸဏီေပါင္း ၄၇၇ခု မွ ကုန္သည္ေပါင္း ၁၃၈၆ ဦး လာေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၃၁ ခုမွ ကုန္သည္ေပါင္း ၃၁၀၃ ဦး လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ဒီအေရအတြက္ဆိုဟာျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာတြင္ လာခဲ့ေသာ ကုန္သည္ဦးေရထက္ ပ်မ္းမွ် ၈၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ယခု ႏွစ္လယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွာ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေပါင္း ၄၃၉ တြဲႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၅၉၈၈ တြဲကို တင္ဒါစနစ္ႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ဟူ၍ ၂ မ်ိဳး ခြဲျခားျပသ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံေစ်း ယူ႐ိုေငြ ၅၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ထိ တန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံယူ႐ိုေငြ ၂၀,၀၀၁ ႏွင့္အထက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲမ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်သြားပါမည္။ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကိုလည္း ေစ်ႏႈန္းအေနျဖင့္ အေျခခံေစ်း ယူ႐ိုေငြ ၄,၀၀၀ မွ ၂၀၀,၀၀၀ ထိ တန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ား၊ အေျခခံေစ်း ယူ႐ိုေငြ ၁,၀၀၀ မွ ၂၀၀,၀၀၀ ထိ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ အေခ်ာထည္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး အေျခခံေစ်း ယူ႐ိုေငြ ၂၀၀,၀၀၁ ႏွင့္အထက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္လယ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ သမဝါယမအသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလိုင္စင္ရ အေရာင္းဆိုင္မ်ား စုစုေပါင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၂၄ မွ လာေရာက္ျပသေရာင္းခ်သြားပါမည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ အက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ား (အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ပူးေပါင္းတူးေဖာ္လုပ္ေဆာင္ကာ အစိုးရမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ခြဲေဝရယူ) မွ အဓိက ျပသေရာင္းခ်ရာ စုစုေပါင္း ေက်ာက္မ်က္ ေက်ာက္စိမ္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ ယခုျပပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ အ႐ိုင္း၊ အေခ်ာထည္မ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ားကို ျပသေရာင္းခ်ပါမည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းထည္မ်ားကိုသာ တင္ျပေရာင္းခ်မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူသူမ်ားမွလည္း အေခ်ာထည္မ်ားထက္ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကိုသာ ပိုမိုႏွစ္သက္ ဝယ္ယူလိုၾကပါသည္။ အေခ်ာထည္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ အဟန္႔အတားမ်ားစြာမွာ နည္းပညာ၊ လက္ရာ၊ ဝယ္လက္အႀကိဳက္ေပၚ မူတည္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိႏိုင္ေသးေပ။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးေနာက္ ယူ႐ိုေငြ သန္း ၂,၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ္လည္း ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပပြဲတြင္ ယူ႐ိုေငြ သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ယူ႐ိုေငြ သန္း ၅၂၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါသည္။ ယခု ႏွစ္လယ္ျပပြဲတြင္မူ လာေရာက္ေသာ ကုန္သည္ဦးေရမွာ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္ ေရာင္းရေငြမွာလည္း အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အေရာင္းပမာဏ ႏွစ္စဥ္ က်ဆင္းေနၾကရသည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနလို႔ ယခုလို က်ဆင္းလာရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက အက်ိဳးအျမတ္မွာ အခြန္မ်ားစြာ ရရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (ဘ႑ာအခြန္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုသာ အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ပါေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အထူးကုန္စည္ခြန္ (၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျမန္မာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း အခေငြအျဖစ္ (၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူပါက ျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ေပးေဆာင္စရာ မလိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စားသံုးခြန္အေနျဖင့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေကာက္ခံေနပါသည္။ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ေသာကုမၸဏီမွ စားသံုးခြန္ကို ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္လယ္ျပပြဲတြင္မူ ဝယ္ယူသူ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးသြင္းက်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းမွာ အခြန္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပေသာ္လည္း လာေရာက္ေရာင္းခ်ျပသေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္မ်ား စနစ္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လြန္စြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ အခြန္စနစ္ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒု-ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဟန္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ နယ္စပ္သို႔ တရားမဝင္ စီးဆင္းေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းေနသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။ ၂၀၁၁ မွ စတင္ကာ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ား စုေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္း (One Stop Service Center) မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဦးစားေပးအလိုက္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ တႏိုင္တပိုင္ အေခ်ာထည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ OSS Center တြင္ ဌာန ၆ခု (တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၊ ဘ႑ာႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဌာနႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း) ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကိုပါ တိုက္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္း အဓိကထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း နယ္ေျမမလံုၿခံဳမႈႏွင့္ အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကလည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟန္႔တားမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတခုတည္း ရွိေသာ္လည္း ယင္းေဒသမ်ားတြင္မူ အစိုးရသံုးဘက္ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ပံုမွန္သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ေနရသကဲ့သို႔ ေဒသခံ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကလည္း အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံသလို ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း လြန္စြာ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ကင္းမဲ့လွပါသည္။ ယခုအခါ ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီမွာ ယခင္ျပည္တြင္းစစ္မတိုင္မီက ကုမၸဏီေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုးဆံုး အခက္အခဲမွာ ေရမေဆးေက်ာက္ တူးေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခုအခါ ၎ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားမွာ တရားဝင္တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿခိမ္းေျခာက္ လုယက္မႈမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပိတ္သိမ္းလိုက္ရေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေရမေဆးေက်ာက္ တူးေဖာ္သူ စုစုေပါင္း ၃-၄ သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သလို အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ဟန္မွ ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေရမေဆးေက်ာက္တူးေဖာ္သူမ်ား ရရွိလာေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွာလည္း ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိသကဲ့သို႔ ၎ သြားေရာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားမွာလည္း ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖလွယ္ အက်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အႀကံေပးထားပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသ ရတနာေျမမွာ စိန္ေခၚမႈတရပ္အေနနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။  အစိုးရအေနျဖင့္ ၎စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ ဆိုတာဟာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္တရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ရတနာဦး

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up