ေအတီအမ္စက္ ေငြျဖည့္ကားကို လုယက္သည့္ စံုစမ္းေရးရဲအရာရွိ ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB