ရွမ္းေျမာက္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မံုရြာသစ္သီးေစ်းကြက္ အနည္းငယ္လႈပ္ခတ္ - DVB