တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲက်ခဲ့သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ား KIA ႏွင့္ MNDAA ပစ္ခဲ့ဟု တပ္မေတာ္ သတင္းထုတ္ | DVB