ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ စံုစမ္းေရး ပဏာမအစီရင္ခံစာ ရခုိင္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း - DVB