ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း | DVB