ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝႏွင့္ မုိင္းလားေဒသ ပါ၀င္ေစလို - DVB