ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏို၀င္ဘာတလလံုး မဲစာရင္းေကာက္မည္ - DVB