အရက္မေသာက္ရန္ဆုံးမသည့္ အဘြားကို ေျမးျဖစ္သူက ႐ုိက္သတ္ - DVB