ျမန္မာ့အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံြ႔ၿဖဳိးေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ AIIBဘဏ္ဥကၠ႒ေဆြးေႏြး | DVB