ျပည္သူအရည္အခ်င္းျမွင့္တင္မွ ႏိုင္ငံစီးပြား တိုးတက္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ - DVB