ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းကို မျပင္ဆင္ဘဲ အျမန္အတည္ျပဳရန္ မန္း၀င္းခုိင္သန္း တုိက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္တာေတြ မလုပ္ဘဲ အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အတည္ျပဳၿပီး ေပးပို႔ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားတာပါ။ “ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းဟာ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားၿပီး ဥပေဒေရးထံုးနဲ႔ညီေစရန္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပုိ႔လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူေတြ ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဥပေဒတခု ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေဆာလ်င္စြာ အတည္ျပဳေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္” လို႔ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ျဖစ္လာေစဖုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိေစဖို႔နဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးကို ပိုမို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစဖို႔အတြက္လည္းေကာင္း ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ပါရွိေနတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္ဖို႔ မရွိတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတုိင္း အတည္ျပဳဖုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွစ္ရပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ႏုိင္ငံသား ခြဲျခားၿပီး သီးျခားေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာသံုးေနတဲ့ တည္ဆဲ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တုိင္းကုိ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပရျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားရမ္းခြင့္အတြက္ ေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရျခင္း၊ နစ္နာမႈေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ မပါျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလႊဲ ေျပာင္းႏုိင္ခြင့္မွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျပည့္စံုစြာ မပါျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စံုစြာ မပါရွိျခင္း၊ တင္ျပရမယ့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျပားျခင္း၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မ်ားျပားေနျခင္း၊ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနလို႔ တုိင္းျပည္ဘ႑ာ နစ္နာျခင္း စတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ႏွစ္ခုရွိေနတဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ၿပီး ဒီဥပေဒႏွစ္ရပ္မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ား ဆင္တူေနတာေၾကာင့္ ဥပေဒႏွစ္ခုထားတာထက္ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ပုိမုိျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒတရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ အာဆီယံမွာ ျမန္မာတႏုိင္ငံတည္းသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ရွိတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္လို႔ မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းကုိ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ  အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up