“ကၽြန္းတေထာင္ေရလႊမ္းေတာ့မယ္” ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕တြင္ တၿပိဳင္နက္ျပသမည္ | DVB