မုိင္းရွင္းလင္းေရးမလုပ္ေသးသျဖင့္ မဲသေ၀ါေဒသခံမ်ား အိမ္မျပန္သင့္ဟု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာ | DVB