မူးယစ္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ျပန္လႊတ္ေပး | DVB