ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ေတြကေန ဘယ္လုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိိလာႏုိင္မလဲ – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း | DVB