၉ တန္းေက်ာင္းသူ သားမယားျပဳက်င့္ခံရမႈ ဆက္စပ္သူမ်ားကို လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ တရားစဲြဆိုမည္ | DVB