ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာ | DVB