လား႐ႈိးတြင္ တရားမ၀င္လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူ လူငယ္ ၄ ဦးကိုဖမ္းဆီး | DVB