ဗုိလ္နားမၾကားက ဆင္ထိန္းမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲျခင္းမဟုတ္ဟု ဒီေကဘီေအျငင္းဆုိ - DVB