တန္းတူညီမွ်မရွိသည့္အတြက္ ‘၀’ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွ ထြက္ခြာ | DVB