မက္ဆီ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္အသင္းမွ ႏုတ္ထြက္ - DVB