ေတာင္ႀကီးတြင္ တိုက္အိမ္ေပၚေျမၿပိဳက်၊ ေက်ာင္းဆရာမ ၁ ဦးေသ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ - DVB