အင္းေတာ္ဘူတာအနီး လူစီးရထား ဘီးေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြား - DVB