၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလး၏ ကုိယ္ေပၚမွ အေသခံဗုံးခြဲ၀တ္စုံကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB