ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆက္လုပ္သင့္-မသင့္ စိစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆုံ ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းေတြကို ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔သင့္-မသင့္ ေလ့လာစိစစ္တင္ျပႏိုင္ဖို႔ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဒီကေန႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာပါ “ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ၂၀ ပါရွိပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဥကၠ႒၊  ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက  ဒုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္းက အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ အဖြဲ႔၀င္ေတြအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္တဦး၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ  အႀကံေပးအဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးတဦး (ၿငိမ္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ Myanmar Environmental Institute နာယက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တမံႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္တဦး၊ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တုိ႔ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္မႈ ပထမအစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔အေရာက္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြအျဖစ္ - ေကာ္မရွင္ဟာ ဧရာဝတီ- ျမစ္ဆုံျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတုိးတက္ေရးကို အေျခခံလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္ပရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရရွိေစဖို႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ေလ့လာစိစစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အတူ အစီရင္ခံ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (က) စီမံကိန္းေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြ၊ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ နည္းပညာေတြကို  အသုံးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ- မရွိ။ (ခ) စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ၊ (ဂ) စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ေရသယံဇာတေတြ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ (ဃ) စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ညာပုိင္း(Up Stream)၊ ျမစ္ဆုံ၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း (Down Stream)၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္နဲ႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသအထိ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ (င) ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာတခုျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ (စ) စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္အေျခအေန၊ (ဆ) စီမံကိန္းေတြ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သင့္-မသင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ (ဇ) စီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ေတြအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေရးတို႔အေပၚ အေျခခံၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ျပဳစုတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ျပရာမွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဧရာ၀တီျမစ္အေပၚ ရင္မွာခံစား အေလးထားတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအပါအ၀င္ သေဘာထားအျမင္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥရပ္ေတြကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔နဲ႔ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တည္ဆဲဥပေဒေတြမွာပါရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ  လိုအပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတာ၊ စာရြက္စာတမ္းေတြ ေတာင္းယူတာ၊ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေဒသေတြဆီ  သြားေရာက္ ေလ့လာစစ္ေဆးတာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္တာ၊ ခန္႔ထားတာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြကို ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုုံေဒသမွာ တ႐ုတ္ကုုမၸဏီနဲ႔ အက်ဳိးတူလုုပ္ကိုုင္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ဆုုံဆည္စီမံကိန္းဟာ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြေၾကာင့္ အရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔ရဲ႕ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေခတၱရပ္တန္႔ထားခဲ့ရပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up