ျပင္းထန္သည့္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္တြင္း ေရနံတူးစင္ ေသာင္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB