သားျဖစ္သူ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေသြးပ်က္ဖြယ္ ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆမႈ ႐ုပ္သံကို မိခင္ထုတ္လႊင့္ - DVB