သားငယ္ကို ေတးဆုိေခ်ာ့သိပ္သည့္ ဖခင္႐ုပ္သံ တေက်ာ့ျပန္ေရပန္းစား - DVB