လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ၀ဖန္ | DVB