အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္က ပါတီမွတ္ပုံထပ္တင္ေရး မဆုံးျဖတ္ရေသးပါ | DVB