ဆီးရီးယား အစိုးရအေဆာက္အဦကို သူပုန္မ်ား ဗုံးခြဲသည့္ ႐ုပ္သံထြက္ေပၚ (႐ုပ္သံ) - DVB