ယူက်ဴ႕ေပၚတြင္ သန္းခ်ီၾကည့္ရႈခဲ့သည့္ ထုိင္းတဦး၏ ရွမ္းျပည္ခရီးစဥ္ (႐ုပ္သံ) | DVB