ရဲကားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္တုိက္ေျပးသည့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူကုိ ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB