စစ္ကိုင္းအလုပ္သမားမ်ား႐ုံးထုတ္မည့္ တပ္ကုန္းတရား႐ုံးတြင္ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္ - DVB