တ႐ုတ္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္ မက်င္းပရန္ တိရစာၦန္အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေတာင္းဆုိ - DVB