ကေလးၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB