ဘန္ေကာက္ အႏွိပ္ခန္း၀င္စီး၊ လိင္အလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ (႐ုပ္သံ) - DVB