ကေလးကို ခုန္အုပ္သည့္ တိရစၦာန္႐ုံက ျခေသၤ့ (႐ုပ္သံ) - DVB