အစိုးရသစ္တာ၀န္႐ွိသူမ်ား၏ လြွႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္ | DVB