ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမွန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန | DVB