ရွမ္းျပည္နယ္ နမၼတူျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို | DVB