လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ့​စည္း​ျခင္း​နွင့္​ ပတ္သက္၍ HRDP ကို ​ေမး​ျမန္း​ျခင္း | DVB