လူ့​အခြင့္​အ​ေရး​ေကာ္မ႐ွင္ အလုပ္ျဖင့္​သက္​ေသျပရန္လိုဟု လႈပ္႐ွား​သူမ်ား​ေျပာ | DVB