ေဒသ ၆ ခုတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စတင္ - DVB