ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းက ေက်းရြာေလးနဲ႔ ျပင္ပကမၻာၾကားက အႏၱရာယ္ခရီးလမ္း (ရုပ္သံ) - DVB