အီတလီတြင္ ျမစ္တာတမံ ကၽြံက်ၿပီး ကားမ်ား အတြဲလုိက္ ေျမာင္းထဲက် (႐ုပ္သံ) | DVB